Author = Ruiyi Luo
Number of Articles: 2
1. Expression, Purification, and Antiserum Production of the Truncated UL31 Protein of Herpes Simplex Virus 1

Volume 17, Issue 1, Winter 2019, Pages 74-79

Xingmei Zou; Zuo Xu; Yuanfang Wang; Ping Wang; Delong Liu; Ruiyi Luo; Yao Wang; Qiusan Chen; Haifan Li; Hao Peng; Gengde Hong; Jinyu Lin; Meili Li; Mingsheng Cai


2. Molecular Characterization of the Epstein-Barr Virus BGLF2 Gene, its Expression, and Subcellular Localization

Volume 16, Issue 2, Spring 2018, Pages 85-96

10.21859/ijb.1610

Tao Chen; Xingmei Zou; Zuo Xu; Yuanfang Wang; Ping Wang; Hao Peng; Delong Liu; Jinyu Lin; Ruiyi Luo; Yao Wang; Qiusan Chen; Daixiong Chen; Mingsheng Cai; Meili Li