Author = Shuai Zhao
Number of Articles: 1
1. Production of Marker-free Transgenic Rice (Oryza sativa L.) with Improved Nutritive Quality Expressing AmA1

Volume 15, Issue 2, Spring 2017, Pages 102-110

DOI:10.15171/ijb.1527

Ming Xu; Shuai Zhao; Wen Zhang; Hengjie Yin; Xuejuan Peng; Zuxin Cheng; Zhijian Yang; Jingui Zheng